slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
403 ДГС Казанлък „Избор на доставчик за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Казанлък” 11.04.2016

Договор.rar /31.10.2016/
Приложения към договор.rar /31.10.2016/
402 ДГС Казанлък „Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП ДГС Казанлък“ 11.04.2016

Договор.rar /31.10.2016/
Приложения към договор.rar /31.10.2016/
392 ДГС Казанлък „Избор на изпълнител за почистване на автомобили, собственост на ТП на ДГС Казанлък“ 05.04.2016

391 ДГС Казанлък "Доставка на питейна вода за нуждите на ТП на ДГС Казанлък 05.04.2016
Договор.rar /31.10.2016/
363 ДГС Казанлък "Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите, собственост на ТП на ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване" 18.02.2016


335 ДГС Казанлък „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2015 г. на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3/28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” 27.11.2015

321 ДГС Казанлък „Доставка чрез покупка, инсталация и услуги по абонаметно обслужване/поддръжка и пренос на данни/ на GPS устройства за служебните автомобили на ТП на ДГС Казанлък“ 09.11.2015

320 ДГС Казанлък „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2015 г. на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3/28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” 09.11.2015

313 ДГС Казанлък „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2015 г. на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3 от 25.01 26.10.2015
262 ДГС Казанлък „Доставка на ВиК части и железарски материали“ ДГС Казанлък 01.09.2015

258 ДГС Казанлък „ Доставка чрез покупка на офис техника (компютърни конфигурации и мултифункционални устройства) за нуждите на ТП ДГС Казанлък” 31.08.2015

257 ДГС Казанлък „Абонаментна поддръжка на електронни терминали, собственост на ТП ДГС Казанлък ” 31.08.2015

232 ДГС Казанлък "Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите и Закона за лова и опазването на дивеча и други необходими бланки по задание на възложителя." ДГС Казанкък 12.08.2015


202 ДГС Казанлък Покупка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДГС "КАЗАНЛЪК" 06.07.2015


201 ДГС Казанлък Избор на изпълнител на услугата почистване на автомобили, собственост на ТП ДГС "КАЗАНЛЪК" 06.07.2015

200 ДГС Казанлък „Абонам. поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери,телефонни и факс апарати, UPS устройства, рутери и др. техника в извън. срок) за нуждите на ТП ДГС Казанлък” 06.07.2015


174 ДГС Казанлък „Следгаран. сервизно и техн.обслужване, включит. извършване на год. техн. преглед, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за моторни превозни средства, собственост на „ЮИДП” ДП Сливен - ДГС Казанлък 09.06.2015129 ДГС Казанлък „Доставка, чрез закупуване на материали / боя, спрей,разредители, четки и т.н./, необходими за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“ 22.04.2015120 ДГС Казанлък Информация плащания ДГС Казанлък 14.04.2015

Плащания май 2016.jpg /29.06.2016/
Плащания юни 2016.jpg /01.07.2016/
Плащания юли 2016.jpg /17.08.2016/
100 ДГС Казанлък Информация по чл.44 ал.10 ДГС КАЗАНЛЪК 30.03.2015