slide

Гoрска сертификация | ДГС Казанлък

Доклад за монит.на инв.видове 2021-2022
Файл
Добавен
17.05.2022 / ДГС Казанлък
Доклад за пров мониторинг и оценка въздействието ву СПС 2021
Файл
Добавен
17.05.2022 / ДГС Казанлък
Писма до заинерисованите страни
Файл
Добавен
17.05.2022 / ДГС Казанлък
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „КАЗАНЛЪК
Файл
Добавен
05.05.2022 / ДГС Казанлък
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Файл
Добавен
05.05.2022 / ДГС Казанлък
Заинтерисовани страни Планирани ГСД ЗА 2021 г- ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
03.05.2022 / ДГС Казанлък
Доклад на проведения мониторинг на инвазивните дървесни ДГС Кк
Файл
Добавен
27.05.2021 / ДГС Казанлък
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ СОЦИАЛНАТА И ПРИРОДНА СРЕДА НА ТП ДГС„КАЗАНЛЪК“през 2020 г
Файл
Добавен
26.05.2021 / ДГС Казанлък
До заинт страни за ГВКС
Файл
Добавен
21.05.2021 / ДГС Казанлък
Анализ вън ефекти ДГС Кк 2021 Докл соц въздействие ДГС Кк 2020-2021 РеСПИСЪК - НГП 2021 ДГС Ккзюме монит-2020 ДГС Кк
Файл
Добавен
13.05.2021 / ДГС Казанлък
Анализ на пол. и отр. външни ефекти за 2020-2021 г. ТП ДГС"Казанлък"
Файл
Добавен
05.05.2021 / ДГС Казанлък
Горскостопански план на ТП ДГС"Казанлък" за 2021 г. - Заинтерисовани страни
Файл
Добавен
05.05.2021 / ДГС Казанлък
Политика за управление на горите ДГС Кк
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДГС Казанлък
Вътешни правила спорове ДГС Кк
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДГС Казанлък
Вътрешни правила дискриминация ДГС Кк
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДГС Казанлък
ПЛАН за евакуация
Файл
Добавен
19.05.2020 / ДГС Казанлък
Declaration commitment_FSC_PfA ДГС Кк
Файл
Добавен
19.05.2020 / ДГС Казанлък
Заинтерисовани страни Годишен план ТП ДГС Кк 2020 г.
Файл
Добавен
07.05.2020 / ДГС Казанлък
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция или конфликт на интереси в ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
07.05.2020 / ДГС Казанлък
Оценка на социалното въздействие от дейноста на ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
07.05.2020 / ДГС Казанлък