slide

Гoрска сертификация | ДГС Казанлък

Докл соц въздействие ДГС Кк 2020 bn or кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Докл соц въздействие ДГС Кк 2022-2023 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Доклад против меропр 2023 ДГС КК кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Протокол принцип 4 -5 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Програма за управление на отпадаците ДГС КК 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Доклад ЗБУТ 2023-2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Писма до кметове за отпадъци 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Doklad-monitoring ВКС 9.4 ДГС Кк 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Писма до всички заинтерисовани страни 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Доклад соц въздействие ДГС Кк 2023-2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Анализ вън ефекти ДГС Каз 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Doklad GVKS DGS Kazanlak 2023 30,04,2023
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
РЕЗЮМЕ на ДОКЛАД за резултати от мониторинг на сертифицирани горски територии съгласно принцип 8 от Националния стандарт за устойчиво управление на гори в България на територията на ТП ДГС Казанлък”,извършен през 2021
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
"Механизъм за споровете" ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ - ДГС Кк
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Анализ no изпълнението на изискванията на : „ Измерими показатели за постигане целите на управление"
Файл
Добавен
17.04.2024 / ДГС Казанлък
Списък на недървесни горски продукти, допустими за ползване през 2024 година
Файл
Добавен
16.04.2024 / ДГС Казанлък
Заинер страни - Годишни планове ТП ДТС Кaзанлък 2024
Файл
Добавен
20.03.2024 / ДГС Казанлък
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в TП „ДГС Казанлък“ през 2024 г. (Критерий 8.1)
Файл
Добавен
20.03.2024 / ДГС Казанлък
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
30.05.2023 / ДГС Казанлък
мониторинг за разпространението на инвазивни дървесни видове на"ТП ДГС Казанлък"
Файл
Добавен
17.05.2023 / ДГС Казанлък