slide

Гoрска сертификация | ДГС Казанлък

Политика за управление на горите
Файл
Добавен
30.05.2023 / ДГС Казанлък
1.8_Declaration-commitment_FSC_PfA-DGS-KК
Файл
Добавен
30.05.2023 / ДГС Казанлък
мониторинг за разпространението на инвазивни дървесни видове на"ТП ДГС Казанлък"
Файл
Добавен
17.05.2023 / ДГС Казанлък
ДОКЛАД - ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС " КАЗАНЛЪК" специализиран доклад -2023 година
Файл
Добавен
11.05.2023 / ДГС Казанлък
Анализ вън ефекти ТП ДГС "Казанлък" 2022-2023 г.
Файл
Добавен
22.04.2023 / ДГС Казанлък
Доклад социално въздействие от дейноста на ТП ДГС "Казанлък 2022-2023
Файл
Добавен
22.04.2023 / ДГС Казанлък
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в TП „ДГС Казанлък“ през 2022 г.
Файл
Добавен
22.04.2023 / ДГС Казанлък
До заинтересованите страни : Планирани горскостопанси дейности през 2023 г. на територията на ТП ДГС "Казанлък"
Файл
Добавен
10.04.2023 / ДГС Казанлък
Доклад за монит.на инв.видове 2021-2022
Файл
Добавен
17.05.2022 / ДГС Казанлък
Доклад за пров мониторинг и оценка въздействието ву СПС 2021
Файл
Добавен
17.05.2022 / ДГС Казанлък
Писма до заинерисованите страни
Файл
Добавен
17.05.2022 / ДГС Казанлък
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „КАЗАНЛЪК
Файл
Добавен
05.05.2022 / ДГС Казанлък
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Файл
Добавен
05.05.2022 / ДГС Казанлък
Заинтерисовани страни Планирани ГСД ЗА 2021 г- ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
03.05.2022 / ДГС Казанлък
Доклад на проведения мониторинг на инвазивните дървесни ДГС Кк
Файл
Добавен
27.05.2021 / ДГС Казанлък
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ СОЦИАЛНАТА И ПРИРОДНА СРЕДА НА ТП ДГС„КАЗАНЛЪК“през 2020 г
Файл
Добавен
26.05.2021 / ДГС Казанлък
До заинт страни за ГВКС
Файл
Добавен
21.05.2021 / ДГС Казанлък
Анализ вън ефекти ДГС Кк 2021 Докл соц въздействие ДГС Кк 2020-2021 РеСПИСЪК - НГП 2021 ДГС Ккзюме монит-2020 ДГС Кк
Файл
Добавен
13.05.2021 / ДГС Казанлък
Анализ на пол. и отр. външни ефекти за 2020-2021 г. ТП ДГС"Казанлък"
Файл
Добавен
05.05.2021 / ДГС Казанлък
Горскостопански план на ТП ДГС"Казанлък" за 2021 г. - Заинтерисовани страни
Файл
Добавен
05.05.2021 / ДГС Казанлък